Wednesday, 23 Feb 2022    
Đem lại nền tảng giáo dục thực tiễn và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành kế toán - tài chính (ACCA, PWC)
Bringing practical educational background and career opportunities to students majoring in accounting and finance
Publication: HTV9   * Code: 15411352   * Airing time: 11:34:17   * Duration: 1m 25s   * AdValue: 34,000,000 VNĐ
* Frequency: Daily